Ga naar de inhoud

Privacy verklaring

Stichting Aanloophaven Vlieland 2024

Stichting Aanloophaven Vlieland, gevestigd aan Havenweg 68 8899 BC Vlieland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Stichting Aanloophaven Vlieland
Havenweg 68,
8899 BC Vlieland

Website: www.waddenhavenvlieland.nl
Tel.: +31 5 62 45 17 29

Cornelis de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Aanloophaven Vlieland. Hij is te bereiken via info@havenvlieland.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Aanloophaven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze haven en diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@havenvlieland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Aanloophaven Vlieland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Aanloophaven Vlieland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Aanloophaven Vlieland) tussen zit.

Stichting Aanloophaven Vlieland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Perfect View en I-Marina havenbeheerprogramma’s waarin de gegevens van uw boot, de thuishaven en u als eigenaar worden vastgelegd. Aan de hand daarvan worden de verschuldigde havengelden berekend. Bij een volgende bezoek aan de haven worden deze gegevens wederom gebruikt. Tevens kunnen deze gegevens worden gebruikt in geval van noodzakelijk contact i.v.m. calamiteiten enz. Omdat deze gegevens alleen voor intern gebruik zijn heeft het bewaren en opslaan van deze gegevens geen gevolgen voor u behalve het gemak dat u bij herhalingsbezoek aan onze haven niet steeds dezelfde gegevens hoeft te verstrekken om uw boeking mogelijk te maken.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Aanloophaven Vlieland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

6 jaar na uw laatste bezoek aan onze haven. We gaan er dan vanuit dat u onze haven niet meer bezoekt. Mocht hernieuwd bezoek toch plaatsvinden dan nemen we opnieuw de benodigde gegevens van u op in ons systeem.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Aanloophaven Vlieland verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Aanloophaven Vlieland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@havenvlieland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Aanloophaven Vlieland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting Aanloophaven Vlieland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Stichting Waddenhaven Texel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bij voorkeur via info@havenvlieland.nl